Lichokopytníci

Latinsky Perissodactyla

ZNAKY

 • Váha těla spočívá na třetím prstě, ostatní bývají redukovány (palec úplně chybí)
 • Došlapují na lichý počet prstů opatřených rohovitými kopyty
 • Jsou býložraví
 • Mají jednoduchý žaludek, ale velké slepé střevo (u koně má obsah 30 litrů)
 • Rodí jedno mládě, které se brzy po porodu staví na nohy a následuje matku
 • Dělí se do tří čeledí:
  • Koňovití
  • Nosorožcovití
  • Tapírovití

KOŇOVITÍ

 • Chodidlo tvoří jen jeden prst
 • Mají štíhlé a dlouhé nohy
 • Jsou vytrvalí a rychlí
 • Obývají stepi nebo horské polopouště
 • Oči mají po stranách hlavy, takže mají rozhled na všechny strany
 • Některé druhy byly domestikovány
 • Hřebec si hlídá stádo tvořené kobylami a hříbaty

Kůň převalského

 • Jediný divoce žijící kůň ® zařazen na listinu ohrožených druhů zvířat IUCN
 • Ve své domovině byl téměř vyhuben, dnes se však vrací zpátky do Mongolska
 • Typické znaky: vztyčená hříva (všichni domácí i zdivočelí koně mají hřívu dlouhou a polehlou), krátké žíně vyrůstající po stranách kořene ocasu, tmavý pruh na hřbetě, mohutná klabonosá hlava s bílým polem kolem nozder a silnými žuchvami a náznak příčného pruhování na nohou
 • V létě jsou světle skořicoví, na zimu jim narůstá hustá světlá srst
 • Potrava: stepní rostliny – hlavně trávy a byliny

Zajímavost:

 • Od roku 1959 vede ZOO Praha celosvětovou plemennou knihu Koně Převalského ® v té době žilo pouze 54 jedinců
 • V roce 2017 čítala světová populace tohoto koně asi 2010 kusů

Kůň domácí

 • První důkazy o domestikaci koně pochází z Centrální Asie z doby asi 3000 let př. n. l.
 • Domestikovaní koně se chovali zprvu pro mléko a maso, později pro přepravu nákladů i osobní přepravu
 • Během staletí se podařilo vyšlechtit různá plemena koníKladrubský kůň (česká národní památka) či Lipicán
 • Domácí koně občas unikli do přírody ® zdivočelí koně:
  • Mustangové (Amerika)
  • Brumbees (Austrálie)
  • Camargský kůň (Francie)

Osel

 • Nejmenší zástupce koňovitých lichokopytníků
 • Mají typické nenápadné zbarvení a uši, které jsou delší než uši koní a zeber
 • Rod zahrnuje tři divoce žijící druhyosel africký, osel asijský a kiang
 • Domestikací dnes vzácného osla afrického vznikl osel domácí
 • Osel asijský vytváří různé poddruhy – kulan, onager, džigetaj, ašdari, khur

Zajímavost: lidé mají mylnou představu, že osel je tvrdohlavé a tupé zvíře. Opak je však pravdou, osel je chytrý (většinou chytřejší než člověk). Jelikož není vybaven dlouhýma nohama a rychlostí, od přírody je to velmi obezřetné zvíře, které se nikam nehrne, potřebuje jistotu a vše dopředu promýšlí.

 • Poddruhem osla afrického je osel somálský, který se vyznačuje schopností přežít v extrémních podmínkách pouště
  • Jedná se o kriticky ohrožený druh z důvodu pytláctví a silné konkurenci dobytka

Křížení osla s koněm

 • Hřebec a oslice – mezek
 • Klisna a osel – mula
 • Křízenci jsou neplodní

Zebra

 • Jejich srst je charakteristicky bíločerně pruhovaná (‚zebrovaná‘)
 • Žijí obvykle v rodinných skupinách, které jsou tvořeny jedním hřebcem, doprovázených klisnami a mláďaty
 • Zebra se dožívá 30 až 40 let v zajetí, ve volné přírodě 20 až 25 let
 • Jejich domovem je Afrika
 • Jednotlivé druhy se liší pruhováním (dokonce pruhy jednotlivců jsou jedinečné jako otisky prstů člověka)
Zebra kvaga
 • V přírodě vyhubena roku 1861, v zajetí poslední uhynula roku 1883

Druhy zeber:

 • Zebra stepní – poddruhy: zebra bezhřívá, Bohmova, Crawshayova, Burchellova a Chapmannova)
 • Zebra Grévyho
 • Zebra horská – poddruhy: zebra Hartmannova a zebra kapská)
Zebra Grévyho
 • Jedná se o největší a silně ohrožený druh zebry
 • Vyznačuje se velkýma ušima a hustým pruhováním, tvořeným úzkými černými pruhy (pruhování je přítomné i na končetinách), břicho je bílé
 • Vědecky popsána v roce 1882 a nazvána na počest tehdejšího francouzského prezidenta Grévyho, který zvíře dostal darem od etiopského císaře Menelika
Zebra bezhřívá
 • Vzácný poddruh zebry stepní, který se vyznačuje dospělými jedinci bez hřívy
 • Mláďata se narodí s normálně vyvinutou hřívou, ta jim od věku 2-3 let vypadává a postupně mizí
 • Nohy má pruhované až ke kopytům
Zebra Bohmova
 • Nejběžnější poddruh zebry stepní
 • Má černé široké pruhy bez meziproužků
 • Své jméno dostala po mladém cestovateli Bohmovi, který zemřel při výzkumu afrických zvířat ve východní Africe na konci 19. století
 • Jako všechny zebry stepní tvoří tzv. harémy, kdy si dominantní hřebec hlídá samice s mláďaty
Zebra Chapmanova
 • Na světlé srsti má široké černé pásy a mezi nimi výrazné hnědé mezipruhy
 • Nohy má pruhované až ke kopytům
 • Samci spolu o samice svádějí souboje, ke kterým používají své končetiny a čelisti
Zebra Burchellova
 • Dříve nazývaná damarská
 • Žije na savanách jižní Afriky
 • Nejsvětlejší poddruh zebry stepní, pro nějž jsou typické světlé končetiny téměř bez bruhů
 • Má menší počet širších pruhů, mezi kterými jsou světlejší šedé pruhy, a černé pruhy zasahují z boků i na břicho
Zebra Hartmannové
 • Poddruh zebry horské
 • Lze ji poznat podle laloku volné kůže na hrdle, velké hlavy a pruhování u kořene ocasu
 • Žije v menších harémech, než je ovyklé u stepních zeber (1 hřebec a 1-5 klisny s mláďaty)
 • Pokud na mládě zaútočí hyena nebo jiný predátor, celé stádo se spojí na jeho obranu
Zebra kapská
 • Lze ji nalézt pouze v Jihoafrické republice, kde žije v rezervacích, např. Mountain Zebra National Park, v nadmořských výškách i 2000m
 • nejmenší ze všech zeber a má husté černé pruhy na bílém podkladu
 • Její pruhování je podobné zebře Grévyho, ale na rozdíl od ní má na zadních stehnech černé pruhy mimořádně silné
 • Uši má podobném oslím

NOSOROŽCOVITÍ

Latinsky rhinocerotidae

ZNAKY

 • Žijí v Africe a v Asii
 • Mají silnou holou kůži a špatný zrak
 • Nohy mají zakončeny třemi prsty
 • I při vysoké rychlosti (45km/h) dokáže rychle změnit směr
 • Dodnes jsou vybíjeni pytláky pro své rohy

ASIJŠTÍ NOSOROŽCI

Nosorožec indický
 • Známý také jako nosorožec pancéřový
 • Vyskytuje se na území Indie (odtud také jeho název)
 • Jedná se o největší druh asijských nosorožců
 • Má pouze jeden roh (až 60 cm) – samice ho má však podstatně menší
 • Má silnou, světlešedou kůži posetou drobnými hrbolky – kůže vytváří pláty spojené hlubokými záhyby, která vypadá jako brnění
 • Má masivní hlavu a pružný horní pysk, kterým si trhá a podává tuhou rostlinnou stravu
Nosorožec jávský
 • Jedním z nejvzácnějších velkých savců světa a současně nejvzácnějším nosorožcem
 • Podle Světového fondu na ochranu přírody žije na Jávě v národním parku Ujung Kulon posledních 63 jedinců
 • Příbuzný s nosorožcem indickým, s nímž má podobný pancíř
 • Tento druh se vyskytuje především v nížinných tropických deštných lesích, kde se obvykle živí listy a výhonky stronů a keřů, občas i různými plody
Nosorožec sumaterský
 • Jediný žijící druh rodu dicerorhinus
 • V rámci nosorožitých je nejmenším zástupcem
 • dva rohy (Stejně jako afričtí nosorožci) – roh na nose bývá větší, méně než 50cm dlouhý, zatímco druhý roh je spíše pahýlovitý
 • Většinu těla pokrývá srst tvořená červenohnědými chlupy
 • Příslušníci tohoto druhu kdysi obývali deštné pralesy, bažiny a mlžné lesy v jižní, východní a jihovýchodní Asii
 • V součanosti je kriticky ohroženým druhem – ve volné přírodě existuje pouze několik izolovaných populací na Sumatře a jedna na indonéském Borneu

AFRIČTÍ NOSOROŽCI

 • Mají dva rohy
Nosorožec dvourohý (černý)
 • Obývá křovinatou krajinu, kde spásá listí keřů a stromů, proto má špičatý a chápavý horní pysk zakončený pohyblivým prstíkem
 • Při pohybu terénem se řídí hlavně čichem a sluchem, zrak má velmi špatný
Nosorožec tuponosý (bílý)
 • Velký býložravec, který má horní pysk zploštělý a maximálně přizpůsobený ke spásání travin ze země
 • Stejně jako nosorožec dvourohý má dva rohy tvořené keratinem, které volně nasedají na kostěné lhůžko na lebce

 

 • Nosorožci své rohy používají jak k obraně svých mláďat před predátory, tak i k dolování vody nebo minerálů ze země

TAPÍROVITÍ

 • Tato čeleď zahrnuje jeden žijící rodtapír (tapirus) a asi 14 vymřelých rodů
 • V tomto rodě je 5 žijících druhů býložravých zvířat, žijících v tropických oblastech Asie a Jižní Ameriky
 • V třetihorách byli daleko více rozšíření a žili i ve střední Evropě
 • Vývojově patří k nejstarším savcům na zemi – za posledních 35 miliónů let se změnili jen nepatrně

ZNAKY

 • Jsou velcí asi jako osli, jejich tělo je přizpůsobeno k rychlému pohybu hustým podrostem
 • Mají horní pysk protažený v pohyblivý chobůtek (nejsou však příbuzní se slony)
 • Mají krátké, nepříliš pohyblivé uši a krátký ocas
 • Na předních nohách mají čtyři prsty – největší je třetí prst – obdoba prostředníčku
 • Zadní nohy mají tři prsty
 • Všechny prsty jsou chráněny kopýtky
 • Jsou velmi plachá, samotářká zvířata, která obývají hustý porost tropických lesů
 • Samice rodí jedno mládě, které se rodí pruhované (podobně jako selata)
 • Mají ostrý čich, skvělý sluch, avšak horší zrak
 • Výborně plavou, ve vodě hledají i úkryt před predátory

Zajímavost: název tapír znamená v řeči brazilských indiánů „tlustý“, což charakterizuje jejich tuhou kůži

Druhy žijících tapírů:

 • Tapír čabrakový
 • Tapír středoamerický
 • Tapír horský
 • Tapír jihoamerický
 • Tapirus kabomani
Tapír čabrakový
 • Někdy též tapír indický
 • Tvarem těla, chůzí a způsobem života se vzdáleně podobá vepři, přestože s ním není geneticky příbuzný
 • Jeho kůže je porostlá jemnou černou a bílou srstí – trup je bílý, hlava, krk a končetiny černé
 • Po staletí byl loven pro maso a kůži, která je velmi pevná a trvanlivá
 • Stejně jako hroch umí chodit po dně řeky nebo jezera
Tapír jihoamerický
 • Někdy též tapír americký
 • Je porostlý krátkou, štětinatou obvykle tmavě hnědou srstí
 • Obývá amazonský prales východně od And
 • Od roku 2002 je v Červeném seznamu ohrožených druhů z důvodu lovu a ztráty přirozeného biotopu označen jako zranitelný (i přesto je stále nejhojnější z pěti druhů tapírů)
 • Mezi jeho hlavní predátory patří krokodýli, jaguáři a pumy, které na něj často útočí v noci

 

Kategorie:

Použité produkty

Kuličkové pero UNI Jetstream - 0.5/0,38 mm

75.00 

Gelové pero Pentel EnerGel 0.5mm, černé

78.00 

Owlee Schoolbook - Elegant Pink

449.00 

Další zápisky