Parlament Velké Británie

 • nejvyšší orgán zákonodárné moci Spojeného království a Britských zámořských teritorií (území, které patří pod svrchovanost Britské koruny, např. Bermudy, Gibraltar atd.)
 • skládá se z Dolní sněmovny a Sněmovny lordůbikameralismus (dvoukomorovost)
 • hlavním představitelem parlamentu je britský panovník

HISTORIE PARLAMENTU

 • Od středověku do rané moderní doby existovaly tři samostatné parlamenty: Anglie, Skotska a Irska
 • Zákon o sjednocení (Act of Union) z roku 1707 spojil Anglii a Skotsko, a tím také vznikl spojený parlament Velké Británie
 • Roku 1800 se dalším zákonem o sjednocení spojil parlament s irským a vznikl Parlament Spojeného království Velké Británie a Irska

ANGLICKÝ PARLAMENT

 • Kořeny má v anglosaském Witenagemotu, kdy roku 1066 Vilém I. Dobyvatel začal využívat doporučení rady, která se skládala z vrchních velitelů a církevních hodnostářů
 • Roku 1215 přiměli šlechtici krále podepsat Magnu Chartu, která omezila krále vybírat daň bez souhlasu jeho královské rady → vznik parlamentu
 • V roce 1265 byl svolán první volený parlament (nazýván Model Parlament) → volební právo bylo jednotné ve všech hrabstvích a měli ho všichni majitelé svobodných statků nebo půdy s ročním příjmem nad 40 šilinků
 • Za vlády krále Edwarda II. byl parlament rozdělen do dvou komor: v jedné byli zástupci vyšší šlechty a církve, ve druhé rytíři a zástupci měšťanstva → žádný zákon nebo nová daň nemohla být přijata bez souhlasu obou komor a panovníka
 • Roku 1689 parlament přinutil královnu Mary II., aby podepsala zákon o deklaraci práv (Bill of Rights), který poprvé definoval jeho svrchovanost → zákon také definoval některá základní práva občanů, např.:
  • právo na předání petice panovníkovi
  • právo nosit zbraň pro svou obranu

SKOTSKÝ PARLAMENT

 • Roku 1235 se z královské rady biskupů a hrabat vyvinul první jednokomorový Skotský parlament (nazývaný Estates of Parlament)
 • Parlament jednal v Kirklistonu a měl zákonnou a politickou moc
 • Od roku 1326 se skládal z církevních hodnostářů, vrchních velitelů a zástupců měšťanstva
 • Jeho pravomoci:
  • Stanovoval daně
  • Měl silný vliv v soudnictví, v zahraniční politice a v zákonodárství
  • Jmenoval členy komise (Lords of the Articles), která zpracovávala návrhy zákonů, které pak prezentovala v parlamentu
 • V roce 1567 byli po skotské reformaci z parlamentu vyloučeni katoličtí hodnostáři a v roce 1638 byli vyloučeni protestantští biskupové → parlament se skládal pouze ze zástupců světského stavu
 • V období protektorátu Olivera Cromwella se anglický a skotský parlament dočasně sloučil

IRSKÝ PARLAMENT

 • Důvodem jeho vzniku bylo, aby reprezentoval zájmy anglické komunity v lordství Irska (Lordship of Ireland) – vliv Anglie se v té době omezoval na oblast v okolí Dublinu → původním irským obyvatelům nebylo dovoleno ani volit ani zastávat úřad
 • V roce 1264 proběhlo jeho první jednání
 • Roku 1541 Henry VIII. deklaroval Irské království a posílil zde svůj vliv a Irové se mohli účastnit na jednání parlamentu
 • Zákon Poynings‘ Law z roku 1494 podřídil irský parlament anglickému parlamentu

PARLAMENT VELKÉ BRITÁNIE

 • Po roce 1707 byly v anglickém a skotském parlamentu přijaty zákony o sjednocení, které daly vzniknout Království Velké Británie → zákony zrušily oba parlamenty a nahradily je Parlamentem království Velké Británie, který byl založen na původním anglickém parlamentu
  • byly převzaty všechny tradice a procedury
  • nové všeobecné volby vyhlášeny nebyly
 • Po nástupu George I. na trůn v roce 1714 došlo k přesunu moci z rukou panovníka na parlament a výkonná moc začala být realizována ministry, kteří se zodpovídali parlamentu
 • Na konci 18. století měl panovník velký vliv na horní komoru, ale jeho moc byla nepřímá
 • Volební právo bylo omezeno na vlastníky pozemků a svobodných panství a volební obvody byly rozděleny v neprospěch rozvíjejících se průmyslových center

PARLAMENT SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

 • Parlament vznikl po spojení Velké Británie s Irským královstvím v roce 1801
 • Princip zodpovědnosti ministrů vlády dolní komoře se začal rozvíjet až v 19. století
 • Svrchovanost Dolní sněmovny byla ustanovena na začátku 20. století
 • V roce 1909 navrhla dolní komora zákon, který měnil daňový systém v neprospěch bohatých vlastníků půdy → ten byl horní komorou z osobních důvodů zamítnut
  • díky popularitě zákona a neoblíbenosti horní komory vyhrála Liberální strana volby a předseda strany navrhl zákon omezující moc horní komory, která tento zákon přijala
 • Skotský parlament byl zřízen jako jednokomorový legislativní orgán a jeho první jednání proběhlo května 1999

SLOŽENÍ A PRAVOMOCI PARLAMENTU

 • Zákonnou moc má:
  • Panovník
  • Sněmovna lordů
  • Dolní sněmovna
 • všechny složky jsou od sebe oddělené a nikdo se nemůže účastnit více částí
 • členové horní komory nemůžou volit poslance dolní komory a podle zvykového práva nevolí ani panovník
 • Panovník má formálně rozsáhlé pravomoci:
  • Každý zákon vyžaduje jeho souhlas
  • Jmenuje předsedu vlády
  • Rozpouští parlament

SNĚMOVNA LORDŮ

 • Její členové jsou jmenováni a v současnosti má 793 členů
  • jednu skupinu tvoří zástupci Anglikánské církve (26 nejstarších církevních hodnostářů)
  • světští členové komory jsou peerové
  • po reformě z roku 1999 je část členů doživotních (křeslo není dědičné) a 92 (Lord maršál, Lord kancléř a 90 zvolených) má členství s možností postoupení dědicům
 • Od platnosti zákonů z roku 1911 a 1949 jsou pravomoci komory mnohem menší než Dolní sněmovny

DOLNÍ SNĚMOVNA

 • Členové jsou voleni v jednomandátových volebních obvodech a v současnosti má komora 646 poslanců
 • Všeobecné volby se konají minimálně jednou za 5 let → volby může vyhlásit také ministerský předseda nebo samotná Dolní sněmovna, pokud vyhlásí vládě nedůvěru
 • Všechny zákony musí projít touto komorou a jako jediný orgán schvaluje daňové zákony a státní rozpočet
 • Členové vlády musí pravidelně odpovídat na otázky poslanců dolní komory
 • V rámci sněmovny pracuje množství výborů, které projednávají návrhy zákonů

ZÁKONODÁRNÁ FUNKCE

 • Legislativa je realizována zákony, které mohou mít platnost na celém území Spojeného království včetně Skotska (mnoho z nich ale ve Skotsku neplatí)
 • V roce 1997 bylo vytvořeno Velšské národní shromáždění, které má právo přijímat ve vymezených oblastech opatření platná pro Wales
 • Každý zákon prochází několika úrovněmi jednání v obou sněmovnách:
  • první čtení má formální proceduru
  • ve druhém čtení se projednávají hlavní záměry zákona a sněmovna může odmítnout jeho přijetí, po přijetí je předán do výborů
  • v Dolní sněmovně při třetím čtení není dovoleno provádět změny a doplnění
  • poté, co je přijat v jedné komoře, přechází do druhé a pokud projde bez dodatků může být předán ke schválení panovníkem (Royal Assent)
Kategorie: ,

Použité produkty

Poznámkové bločky 150 listů, různé barevné varianty

99.00 

Gelové pero Pentel EnerGel 0.5mm, černé

78.00 

Další zápisky