Státní občanství

STÁTNÍ OBČANSTVÍ

 • Obyvatelstvo státu = jedinci, kteří obývají dané státní území a kteří podléhají státní moci

→ každý jedinec má ve státě určité právní postaveníprávní status, který vyjadřuje jeho vztah ke státu

HISTORIE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

 • Představa občanství vznikla již ve starověkém Řecku(zejména v Athénách): občanem je ten, kdo může obcovat s jinými, a tím spolu s nimi vytvářet obec
 • V Athénách bylo občanství založeno na principu ius sanquinis → bylo pro ně typické spojení s politickými právy (účast na správě) a zvláštními povinnostmi (věrnost obci, její obrana, vojenská služba, dodržování práva, placení daní, starat se o hrobky předků)
 • Předchůdcem státního občanství v moderním smyslu byla její úprava ve starověkém Římě ve výnosu Constitutio Antoniniana z roku 212 n. l.
 • Římané chápali, že občanem (Civis Romanus) může být jen svobodný člověk, který přísluší k nějaké městské obci
 • Středověké pojetí občanství bylo opět vázáno na místo pobytu (zejména na město) → předchůdce dnešního samosprávného občanství, protože bylo významné zejména v městských republikách (např. Benátky)
 • Moderní pojetí občanství se vytváří od konce 18. století při vzniku velkých kodifikací soukromého práva, které musely vymezit i postavení cizinců → rozlišily občany na dvě skupiny:
  • Osoby, které jsou ve zvláštním vztahu ke státu a mají plný rozsah práv a povinností
  • Osoby, které občany nejsou, a jejichž postavení se může od postavení občanů odchylovat
 • ABGB 1811 zavedl jednotné rakouské občanství
 • Nevolnictví neumožňovalo pohyb osob, proto se uplatňoval princip ius soli (až Code Civil obnovuje římskou zásadu ius sanquinis)

OBČANSTVÍ
Status FO na území státu může mít podobu:

 • Státní občané
 • Cizinci
  • Občané cizích států
  • Bezdomovci (= osoby bez občanství)
  • Azylanti
 • Z toho, jaký má osoba status ve státě, vyplývají její práva a povinnosti ve vztahu k danému státu
 • Práva občana spočívají zejména v právu FO na ochranu ze strany státu a jeho území i mimo ně (diplomatická ochrana), v právu pobytu na jeho území a v právu účasti na správě veřejných záležitostí (např. volby či referendum)
 • Povinnosti občana jsou především věrnost státu, závazek k jeho obraně, výkon určitých funkcí a dodržování právních předpisů státu i mimo jeho území

STÁTNÍ OBČANSTVÍ
= vztah mezi jedincem a státem, který je výlučný, trvalý a bezprostřední

 • Výlučnost = takovýto vztah by neměl existovat mezi stejným jedincem a jiným státem x neplatí vždy – dvojí státní občanství
 • Trvalost = časové neomezení tohoto vztahu x je možné ze zákonem stanovených důvodů občanství pozbýt
 • Bezprostřednost = vztah není zprostředkován jiným subjektem, ale jde o přímý vztah jedince a státu
 • Státní občanství je nejužší vztah jedince ke státu → je jak právním statusem člověka, právním vztahem mezi ním a státem, tak i zvláštním subjektivním právem, kdy vzniká právní nárok na jeho nabytí nebo zachování
 • Občanem se může stát pouze fyzická osoba a občany může mít jen stát
 • Státní příslušnost – zahrnuje i příslušnost právnických osob ke státu
 • Příslušník = FO, která je státním občanem smluvního státu, nebo PO, která má sídlo na území smluvního státu

DRUHY OBČANSTVÍ

 1. Vnitřní občanství (citizenship) ve vnitrostátním právu
 2. Vnější občanství (nationality) v mezinárodním právu
 3. Obecný pojem občanství – charakterizuje zvláštní vztah FO a státu
 4. Funkcionální pojem občanství – pro určitý účel charakterizuje jako občana i někoho, kdo jím není nebo nebyl, např. ‚pro účely tohoto zákona
 5. Občanství federativního státu
 6. Občanství členského státu federace

Občanství na úrovni samosprávných celků

 • Jedná se zejména o občanství obce
 • Osoby jsou vybaveny určitým statusem, který je odlišuje od jiných obyvatel
 • Typická oprávnění občanů obce:
  • Volební právo do obecných orgánů
  • Právo vykonávat v obci veřejné funkce
  • Právo iniciativy (podávat návrhy nebo petice)
  • Právo účasti na jednání
  • Právo podávat stížnost atd.
 • Je příkladem nuceného svazku, který vzniká ze zákona a nelze se ho vzdát
 • Zánik nastává pouze změnou bydliště

Občanství supranacionálního celku

 • Občanství EU vzniklo v roce 1922 podle 2. části Maastrichtské smlouvy a v současnosti funguje podle Smlouvy o fungování EU a Charty základních práv EU
 • EU občanství neuděluje ani neodmítá, to je věcí členských států
 • Občanství EU nenahrazuje občanství členského státu, pouze je doplňuje → akcesorická povaha → má zásadní význam pro fungování EU jako jednotného prostoru pro pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu
 • Rozlišuje práva všech a práva svých občanů, kam patří například:
 • Právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států
 • Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu
 • Petiční právo k Evropskému parlamentu atd.
 • Zcela zásadní je zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti

PRÁVNÍ ÚPRAVA STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

 • Vnitrostátní úprava je většinou obsažena ve zvláštních zákonech o státním občanství, občas v civilních kodexech
 • Po Francouzské revoluci se rozvinula potřeba ústavní úpravy státního občanství
 • Rozvoj mezinárodních styků vyvolal potřebu upravit postavení občanů z hlediska vztahů mezi státy prostřednictvím dvoustranných a multilaterálních smluv
 • První pokus o univerzální úmluvu pochází z roku 1930, kdy byla v Haagu uzavřena Konvence o některých otázkách vztahujících se ke kolizím zákonů o občanství
 • Významné mezinárodněprávní úmluvy:
  • Úmluva o státním občanství vdaných žen z roku 1957
  • Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace z roku 1965 (zakazuje vázat občanství na rasu)
  • Evropská úmluva o státním občanství z roku 1997

VZNIK STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

 1. Původní – není vázáno na občanství někoho jiného, patří sem naturalizace, nabytí úřadu ve státě, nalezení na území státu
 2. Odvozené – nabytí v návaznosti na občanství někoho jiného, patří sem odvození od občanství rodičů, osvojitele, předků

Rozlišení podle možnosti vyjádření vůle FO:

 1. Na základě volního aktu – s přivolením nebo na výslovnou žádost budoucího občana
 2. Nabytí ex necessitate iuris – zejména uplatnění principu ius soli, ale i sňatek, mezinárodní smlouva či zákon
 1. Narození (filiace)

Narozením lze občanství nabýt podle dvou základních principů:

 • Princip ius sanquinis – právo krve
 • Vychází z principu personality
 • Dítě nabývá občanství po rodičích → stává se občanem státu, jehož občanství mají rodiče
 • Princip ius soli – právo půdy
 • Vychází z principu teritoriality
 • Dítě nabývá občanství podle místa narození → stává se občanem státu, na jehož území se narodí
 • Uplatňuje se zejména ve státech, které se osídlovaly a potřebovaly občana, např. USA

V ČR se při nabývání občanství vychází z obou principů: dítě nabývá narozením státní občanství ČR, pokud je alespoň jeden z rodičů občanem ČR nebo pokud jsou rodiče osobami bez státního občanství (bezdomovci), alespoň jeden z nich má trvalý pobyt na území ČR a dítě se na jejím území narodí

Dvojí/víceré občanství (bipolitismus, multipolitismus) může vzniknout pokud jsou rodiče příslušníky státu, který vychází z principu ius sanquinis, ale zároveň se dítě narodí na území státu, který vychází z principu ius soli

→ státy se tomu snaží čelit prostřednictvím dvoustranných a vícestranných úmluv

 1. Naturalizace (udělení na žádost)

Stát může udělit osobám občanství na jejich žádost, pokud splní podmínky vyžadované daným státem.
Státní občanství v ČR lze na žádost udělit FO, která:

 • Má v ČR nejméně 5 let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje
 • Prokáže, že nabytím občanství ČR pozbyde dosavadní občanství nebo prokáže, že pozbyla dosavadní občanství (pokud nejde o bezdomovce nebo uprchlíka)
 • Nebyla v posledních 5 letech pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin
 • prokáže znalost českého jazyka
 1. Osvojení – dítě nabývá občanství svých osvojitelů
 1. Určení otcovství (legitimace) – dítě nabývá občanství otce
 2. Opce (volba) – dochází k ní např. při zániku státu, kdy mají občané možnost optovat pro občanství některého z nástupnických států
 1. Sňatek – tímto způsobem je možnost získat občanství druhého manžela

ZÁNIK STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

 • Způsobem pozbytí občanství je zejména expatriace = propuštění ze státoobčanského svazku
 • Propuštění je možné buď:
 1. Na žádost občana – stát má buď možnost rozhodovat, zda propuštění povolí nebo ne (povolovací systém, např. Irsko) nebo je propuštění občana nezávislé na vůli státu (např. Velká Británie, USA) – je pouze projevem vůle občana při splnění požadovaných podmínek (např. podmínka dvojího občanství)
 2. Nabytím jiného občanství na vlastní žádost
 3. V případě zániku státu
 • Denaturalizace = odnětí občanství nabytého naturalizací
 • Denacionalizace = odnětí občanství nabytého filiací
 • Vystěhování se ze státu s úmyslem se nevrátit
 • Dříve to bylo možné i soudním rozhodnutím
 • V demokratických státech platí princip, že nikdo nemůže být proti své vůli zbaven občanství
 • Nabývání a pozbývání konkrétně upravuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR

CIZINCI

Mezi cizince patří:

 • Občané cizích států
 • Osoby bez státního občanství – apatridé (bezdomovci)
 • Azylanti (uprchlíci = osoby, kterým byl udělen status uprchlíka)

→ uprchlíci jsou buď občané státu nebo bezdomovci

 • Práva a povinnosti cizinců jsou ovlivněny zejména tím, zda má cizinec povolen v republice trvalý pobyt
 • Cizinci v ČR nemají volební právo ani nemají právo na bezplatnou zdravotní péči za zákonem stanovených podmínek či právo na bezplatné studium na státních základních a středních školách
 • Cizinci spadají při pobytu v ČR pod režim zákona o pobytu cizinců, azylanti pod režim zákona o uprchlících, které jim vymezují jejích práva a povinnosti
Kategorie:

Použité produkty

Samolepicí barevná kolečka v roli, různé varianty

79.00 

Gelové pero Zebra Sarasa Clip, černé

47.00 

Sada 6 washi pásek, různé varianty

99.00 

Další zápisky