Bohové Starověkého Egypta

Stvoření světa

 • Na počátku byl vodní chaos nazývaný Nun
 • Nebylo světlo ani tma a neexistovalo ani nic pevného
 1. Poté se zrodil bůh Atum (nazývaný rovněž Re – vycházející slunce) v podobě Chepru
 2. Vytvořil všechny věci zapotřebí přivést na svět a poté zrodil dva bohy, aby mu pomáhali – bůh vzduchu Šov a bohyně vlhkosti a deště Tefnut – zrodila se atmosféra
 3. Šov a Tefnut se spojili a zrodil se bůh země Geb a bohyně nebes Nut
 4. Šov podepřel Nut, aby se klenula nad Gebem a Chepru se proměnil ve slunečního boha Rea, který svítil z oblohy na svět
 5. Tím vznikl den
 • Geb a Nut měli pět dětí: bohy Usira, Hora staršího a Sutecha a bohyně Eset a Nebthet
 • Ze slz vytékajících z Chepruových očí vyskakovali muži a ženy
 • Existuje i jiný příběh o stvoření světa – podle něj vytvořil bůh Ptah pomocí myšlenek a slov veškeré bohy, svět i všechno ostatní
 • Božstva byla často sdružována do tzv. enneád – skupin devíti božstev
  • Takováto skupina představovala základní model uspořádání vesmíru, s jehož pomocí se lidem dařilo nacházet řád

Zajímavost: nejvýznamnější ze všech bohů byl Re, který vládl Egyptu po 992 let – byl považován za vzor všech vlastností, jaké by měl mít dobrý král

Aker

Bůh země
 • Byl zosobněním východního a západního horizontu, které znázorňovaly vchod a východ z podsvětí
 • Vyobrazení: se dvěma lvy sedícími k sobě zády nebo pruhem země se lví nebo lidskou hlavou na každém konci (jednou otočenou k východu a druhou k západu)
 • Zajišťuje také bezpečnou plavbu lodi boha slunce Rea, když v noci proplouvá podsvětím
 • Rovněž považován za ochránce před hadím uštknutím

Amemait

Požíračka mrtvých
 • Vyobrazení: částečně jako krokodýl, částečně jako lvice a částečně jako hroch
  • Často vyobrazována poblíž vah, na nichž se porovnávala váha srdce zesnulého člověka s váhou pírka pravdy bohyně Maat
 • Požírala srdce těch, kteří pro svoje zlé skutky spáchané během života nesměli vstoupit do říše mrtvých

Amon

“Král bohů”
 • V období Nové říše měl postavení hlavy panteonu
 • Později ochránce zdejších faraónů až byl posléze spojen s bohem slunce Reem (hlavním božstvem Staré říše) – vznik boha Amon-Re – král bohů a vládce Velké enneády
 • Vyobrazení: v lidském těle s korunou s dvojicí vysokých per a holí a anchem (křížem znamenající „život“) v rukou
  • Také vyobrazen jako beran nebo husa
 • Jeho hlavním chrámem byl Karnak, avšak jeho sláva sahala až za hranice Egypta, např. do Etiopie či Palestiny

Anub (Anubis)

Ochránce mrtvých
 • Starověký bůh balzamování a hřbitovů v době počátků Staré říše, než se stal bohem mrtvých Usir
 • Doprovázel zesnulé do síně, kde probíhal poslední soud (k vážení srdcí)
 • Vyobrazení: muž se šakalí hlavou nebo jako šakal
  • Kněží, kteří připravovali těla k pohřbu nosili šakalí masky představující tohoto boha
 • Otec: bůh Sutech, matka: bohyně Nebthet
 • Střediskem jeho kultu se stalo město Sako, dnes známé jako el-Kes

Apop

Démon
 • Obrovský had symbolizující temnotu, bouři, noc, podsvětí a smrt
 • Podlý spojenec Sutecha a nepřítel slunce
 • V noci sváděl bitvy s bohem sluncem Reem, ale byl vždy poražen, díky čemuž mohlo slunce každé ráno znovu vyjít
 • Občas dosáhl v nekonečné bitvě částečného úspěchu, což způsobilo zatmění slunce

Aton

Bůh bez mužských či ženských rysů
 • Bůh faraona Achnatona, který jej považoval za otce i matku všeho stvoření
 • Vyobrazení: sluneční disk, z něhož vycházejí paprsky končící lidskýma rukama
  • V nich třímal anch (symbol samotného života)
 • Achnaton označil všechny ostatní bohy za falešné a současně nařídil, že uctívat lze jedině Atona ® uzavírali se chrámy a zmínky o ostatních bozích se odstraňovaly
 • Po Achnatonově smrti se s uctíváním Atona skončilo

Atum

Bůh stvořitel a hlava Velké enneády
 • Egypťané věřili, že stvořil všechny ostatní bohy a považovali jej rovněž za stvořitele lidské rasy
 • Vyobrazení: muž s dvojitou korunou Egypta
  • Rovněž také v podobě skaraba, lva, býka anebo ještěrky
 • Považován za ochránce bohů a objevoval se zvláště v souvislosti s rituály spojenými s vládou faraónů
 • Egypťané věřili, že Atum dopravuje mrtvého faraona z pyramidy na nebesa, kde jej proměňuje v hvězdného boha
 • Střediskem jeho kultu bylo město Innu (později zvané Heliopolis), kde byl spojován s bohem slunce Reem

Bastet

Ochránkyně lidstva
 • Považována za ztělesnění rafinované ženskosti
 • Původně se jednalo jen o místní božstvo – Bastet chránila město Tell el-Basta v severovýchodní deltě
 • Vyobrazení: žena s kočičí hlavou či jako kočka
 • Původně šlo o bohyni pomsty v podobě lvice, postupně se proměnila v bohyni rozkoše
 • Střediskem jejího kultu bylo město Perbastet (později Bubastis)
 • V jejím chrámu žilo mnoho koček, které se po smrti mumifikovali – v uvedené oblasti byl nalezen obrovský hřbitov kočičích mumií

Bes

Ochránce
 • Vyobrazení: na rozdíl od jiných bohů zpodobňován zepředu jako groteskní trpaslík s vyplazeným jazykem a zvířecími (nejčastěji lvími) rysy
 • Spojován se svátky a zábavou
 • Egypťané jej považovali rovněž za boha, který střežil matky při porodu
 • Zaháněl démony noci a ochraňoval lidi před nebezpečnými zvířaty

Eset (Isis)

Dárkyně života, léčitelka a ochránkyně faraónů
 • Manželka Usira a matka Hora
 • Spojována s pohřebními obřady
 • Podle legend zhotovila první mumii z rozsekaných kousků Usirova těla
 • Jako kouzelnice, která vzkřísila Usira a porodila Hora, bývá rovněž považována za dárkyni života, léčitelku a ochránkyni faraonů
 • Vyobrazení: strůnem na hlavě nebo slunečním kotoučem rámovaným kravími rohy; někdy rovněž ve chvíli kdy kojí svého syna Hora

Geb

Bůh úrody
 • Vyobrazení: v zelené barvě s květinami vyrůstajícími z jeho těla či také jako ležící pod ohnutým tělem bohyně oblohy Nut
  • Příležitostně nosil červenou korunu Dolního Egypta, častěji však míval hlavu zdobenou bílou husou
 • Otcem Usira, Eset, Sutecha a Nebhtet
 • Zůstal bohem bez vlastního kultu
 • Egypťané ho spojovali s úrodností a věřili, že ve chvíli, kdy se směje, dochází k zemětřesením – tzv. „Gebův smích“

Apis

Živý býčí bůh
 • posvátné zvíře boha Ptaha
 • Vyobrazení: jako býčí božstvo se slunečním kotoučem a uraeem, královskou svinutou kobrou
 • Jeden skutečný býk byl vždy chován v Mennoferu (Memfidě) jako tělesný projev boha Ptaha
  • Když býk uhynul, následoval státní smutek
  • Jeho tělo bylo mumifikováno a pohřbeno v rozsáhlém podzemním komplexu v Sakkáře

Hapi

Bůh záplav
 • Bůh symbolizující nilské záplavy
 • Vyobrazení: jako muž s břichem, s ženskými ňadry a pokrývkou hlavy vyrobenou z vodních rostlin
 • Soudilo se, že žije v jeskyních prvního nilského kataraktu

Hathor

Ochranná bohyně žen, lásky, krásy, potěšení a hudby
 • Dcera boha Rea
 • Vyobrazení ve třech podobách:
 1. Jako kráva
 2. Jako žena s ušima krávy
 3. Jako žena nosící pokrývku hlavy s kravskými rohy – mezi nimi mívala také sluneční kotouč
 • Choť Hora – její jméno znamenalo „Příbytek Horův“
 • Egypťané věřili, že ji Re poslal, aby potrestala lidskou rasu za vše zlé, co napáchala – Hathor uvalila na zemi tak krvavou pohromu, až se Re vyděsil a rozhodl se ji povolat zpět

Hor (Horus)

Bůh nebes a božský ochránce faraonů
 • Syn Usira a Eset a nepřítel zlého Sutecha
 • Vyobrazení: jako sokol či muž se sokolí hlavou a jeho všudypřítomným symbolem bylo Horovo oko (oko vedžat)
 • Jeho jméno znamená „Ten, kdo je nahoře“ a vyplývá z jeho titulu boha oblohy
 • Uctíván jako součást božské triády v kultovním centru v Abydu (Abedžu)
 • Hor bojoval po zavraždění jeho otce se Sutechem o trůn Egypta – v této bitvě ztratil jedno oko, které se potom stalo symbolem ochrany celého Egypta a jedním z nejdůležitějších symbolů moci

Chepru

Bůh stvořitel
 • Jedním z bohů, který se sám stvořil a jeho jméno znamená „ten, kdo vznikl“
 • Vyobrazení: jako brouk skarab nebo člověk s hlavou skaraba
 • Je bohem stvořitelem a zosobněním počátku veškeré existence
 • Podle Egypťanů koulel Chepru slunce po obloze stejně, jako brouk valí svou kuličku po zemi
 • Jeho jméno bylo často začleňováno do trůnních jmen králů ® např. jméno Thutmose III. znělo Mencheprure

Chnum

Bůh kataraktů, ochránce hrnčířů a stvořitel, který chránil vše na Nilu
 • Vyobrazení: v podobě berana či jako muž s hlavou berana
  • Druh berana používaný k jeho vyobrazení byl nejstarším druhem, který v Egyptě zdomácněl – měl spirálovité rohy vyrůstající vodorovně z hlavy
 • Bůh plodnosti, spojovaný především s oblastí prvního nilského kataraktu
 • Hlavní kultovní středisko leželo na ostrově Elefantine u prvního kataraktu na jižní hranici Egypta

Chonsu

Bůh měsíce
 • Syn Amona a Nut, s nimiž tvořil vesetskou (thébskou) triádu
 • Vyobrazení: jako muž se sokolí hlavou, na níž nosil couvající srpek Měsíce korunovaným měsíčním kotoučem v úplňku
  • Někdy bývá znázorňován také jako pavián
 • Egypťané věřili, že dokáže vyhánět zlé duchy

Imhotep

Bůh moudrosti, psaní a lékařství
 • Původně byl obyčejný člověk, který skutečně žil v době Staré říše
 • Architekt krále Džosera, stavitel první pyramidy
 • je považován za vynálezce stavby budov z tesaného kamene
 • Po smrti byl vyhlášen za boha moudrosti, psaní a lékařství
 • Vyobrazení: v sedě s rozvinutým svitkem na kolenou

Kuk (Kek, Keku)

 • Společně s jeho ženským protějškem Kauket byli staroegyptští bohové
 • Tvořili jeden ze čtyř párů Osmera z Chemenu
  • Jeho členové reprezentovali stav preexistence světa, který předcházel zrození stvořitelského boha
 • Kuk a Kauket reprezentují temnotu

Maat

Bohyně pravdy a spravedlnosti
 • Ztělesňovala základní harmonii vesmíru
 • Vyobrazení: jako sedící žena s pštrosím perem
 • Její moc řídila střídání ročních období a pohyb hvězd
 • Patronka spravedlnosti a symbol staroegyptské etiky
 • Náležela ji role konečné soudkyně v posmrtném životě
 • Váha srdcí zemřelých se v Síni obojí pravdy porovnávala s váhou jejího pštrosího pera

Min

Bůh plodnosti
 • Vyobrazení: jako částečně mumifikovaný člověk – jeho levá ruka držela vztyčený pyj, pravá ruka byla zvednutá
  • Typickou ozdobou hlavy byla dvojice vysokých per
 • Považován za ochránce důlní oblasti ve Východní poušti

Montu

Válečník a bůh války
 • Bohem se stal v době jedenácté dynastie
 • Spojován s králem Mentuhotepem I. („Montu je spokojen“), jenž znovu sjednotil Horní a Dolní Egypt
 • Charakter skutečného boha války nabral, když se s ním ztotožnili králové jako Thutmose III. a Ramesse II.
 • Vyobrazení: jako muž se sokolí nebo býčí hlavou, korunovaný slunečním kotoučem a dvěma pery

Mut

Supí bohyně
 • Dcera boha Rea, manželka Amona a matka Chonsua
 • Vyobrazení: jako žena s dlouhým, jasně zbarveným oděvem a pokrývkou hlavy v podobě supa s dvojitou korunou (Horního a Dolního Egypta)
  • V agresivnější verzi mívala podobu bohyně se lví hlavou
 • Podobně jako Eset a Hathor hrála roli božské matky krále

Nebthet

“Paní paláce”
 • Dcera Geba a Nut, sestra Eset, manželka Sutecha a matka Anupa
 • Vyobrazení: jako žena, která má na hlavě hieroglyfický znak pro palác a neb (košík), což ale znamená pán nebo paní ® nazývána jako „Paní paláce“
 • Společně s Eset byla ochránkyní mrtvých – často se s okřídlenýma rukama společně objevují na rakvích

Nefertem

“Ochránce obou zemí”
 • Vyobrazení: v mužské podobě s modrým lotosem – byl spojován s lotosovým květem
  • K ozdobě jeho hlavy někdy také patřila dvojice per a dva vývažky
 • Úzce spojen se slunečním bohem – mluví se o něm jako o „Lotusovém květu, který je před Reovým nosem“
 • Titul „Ochránce obou zemí“ – Horního a Dolního Egypta – poukazuje na všeobecný význam tohoto boha

Neit

 • Získala zvláštní význam v době vlády 26. dynastie, jelikož Sais (její kultovní centrum) tehdy bylo domovem vládnoucí rodiny a hlavním městem celého Egypta
 • Jejím atributem byl štít se zkříženými šípy, který zdůrazňoval spojitost s válečnictvím
 • Společně s Eset, Nebthet a Selket byla i pohřebním božstvem – všechny čtyři bohyně měly za úkol chránit jednoho ze „Čtyř Horových synů“, který pečoval o vnitřní orgány zesnulých

Nut

Zosobnění oblohy
 • Matka Usira, Eset, Sutecha a Nebthet
 • Vyobrazení: zpravidla v lidské podobě – její dlouhé tělo symbolizuje oblohu klenoucí se nad zemí
 • Každý večer polyká zapadající slunce (Re), aby je každé následující ráno znovu porodila
 • Často vyobrazena na stropech hrobek, na vnitřních stranách vík rakví či na stropech chrámů

Ptah

Bůh stvořitel
 • Bůh, který měl stvořit svět z myšlenek, které nosil ve vlastním srdci, a ze svých slov
 • Vyobrazení: jako mumie, jejíž ruce vyčnívaly ven a držely hůl
  • Měl vyholenou hlavu a nosil pokrývku připomínající koupací čepici
 • Býval spojován s řemeslníky

Re (Ra)

Nejvyšší bůh slunce
 • Vyobrazení: jako muž se sokolí hlavou korunovaný slunečním kotoučem a posvátným hadem
 • Re putoval každý den v podobě slunce napříč oblohou – právě tak každou noc cestoval přes podsvětí, kde bojoval se stoupenci chaosu
 • Jeho vliv na ostatní bohy dosahoval takové míry, že v sobě sám zahrnoval mnohé z jejich totožností – z Amona se stával Amon-Re, z Montua byl Montu-Re
 • Egyptší faraoni se prohlašovali za jeho následovníky a sami sebe nazývali „Syn Reův

Sachmet

Krutý projev bohyně
 • Spojována sválkou a bitvou a pomáhala faraonům porazit nepřátele
 • Vyobrazení: jako lvice nebo žena s hlavou lvice – na hlavě nosila sluneční kotouč, který znázorňoval, že je dcerou boha slunce Rea
 • Manželka Ptaha a matka Nefertema
 • Její jméno znamená „Silná“

Sobek

Bůh vod
 • Jeden z nejstarších egyptských bohů
 • Vyobrazení: jako krokodýl na oltáři či jako muž s krokodýlí hlavou, na které nesl sluneční kotouč a vztyčená pera a rohy
 • Původně spojován zejména s Nilem, úrodou a plodností

Sokar

Bůh země a úrody
 • Jeho souvislost s pohřebnictvím vedla ke sloučení s Usirem
 • Rovněž spojen s Ptahem – tzn., že měl stejnou manželku – lví bohyni Sachmet
 • Popisován jako tvůrce královských kostí
 • Vyobrazení: jako mumifikovaný člověk, někdy se sokolí hlavou

Sutech (Set)

Bůh temnot, chaosu a zmatků
 • Usirův zlý bratr a syn Geba a Nut
 • Spojován s chaosem, neplodností a pouští
 • Jeho uctíváním se uznávalo, že před existencí pořádku musel panovat chaos
 • Vyobrazení: jako muž s hlavou neznámého zvířete – onen tvor bývá popisován jako hroch, vepř, osel nebo i mravenečník
 • Sutech zabil svého bratra a zmocnil se egyptského trůnu – většina ostatních bohů jím pohrdala

Šov

Bůh vzduchu a slunečního světla
 • Manžel Tefnut a otec Geba a Nut
 • Bůh suchého vzduchu, jeho manželka naopak představovala vlhkost
 • Vyobrazení: jako muž s pštrosím perem na hlavě, který je současně hieroglyfem pro jeho jméno
 • Jeho úlohou bylo nést bohyni Nut a oddělovat oblohu od země
 • Jeho role spočívala v zajištění slunečního světla spojeného s Reem

Tefnut

Bohyně vlhkosti a vlhkého vzduchu
 • Manželka Šova a matka Nut a Geba
 • Vyobrazení: jako lvice či jako žena s hlavou lvice
 • Byla zosobněním vláhy

Thovt

Bůh moudrosti a písařů
 • Vyobrazení: jako muž s hlavou ibise držícího v ruce psací pero a paletu
  • Rovněž vyobrazován jako pavián
  • Často vyobrazován jak píše nebo provádí výpočty
 • Jedna z jeho významných funkcí spočívala v zapisování skutků mrtvých v den jejich soudu

Tveret (Tauret)

 • Společně s trpaslíkem Besem nejoblíbenějším lidovým bůžkem
 • Ztělesňovala ji hroší samice a živí i mrtví se dovolávali zejména jejích mateřských a ochranných schopností

Usir

Bůh mrtvých a posmrtného života
 • Původně bohem vegetace spojovaný s pěstováním obilí
 • Podle mytologie byl prvním králem Egypta a jedním z nejdůležitějších bohů
 • Egypťané se domnívali, že přinesl lidstvu civilizaci
 • Zavraždil jej vlastní bratr Sutech a k životu ho přivedla zpět manželka Eset – poté se stal vládcem podsvětí a soudcem mrtvých
 • Vyobrazení: jako mumie držící odznaky královské moci – berlu a důtky
  • Na hlavě nosí bílou korunu Horního Egypta ozdobenou peřím
  • Mívá zelenou kůži – barvu mrtvých a současně i barva úrodné země
 • Egypťané věřili, že Usirova hlava byla pohřbena v Abydu, což bylo středisko jeho kultu

 

Kategorie:

Použité produkty

Owlee Schoolbook - Elegant Pink

449.00 

Kuličkové pero UNI Jetstream - 0.5/0,38 mm

75.00 

Sada 5 retro gelových per, různé varianty

159.00 

Další zápisky