Antické stavební řády

 • základem řádové architektury je systém sloupů či pilířů a horizontálních nesených článků v podobě překladu (kladí) – sloup je základní jednotkou celého systému, který určuje výšku a mohutnost stavby
  • stavba by dle antických představ měla mít na průčelí vždy sudý počet sloupů (ideálně šest až deset)
 • v antickém Řecku existovali tři základní řády:
  • dórský (nejstarší; mužský)
  • iónský (ženský)
  • korintský (nejmladší; dívčí)
DÓRSKÝ
 • považován za nejstarší ze všech tří a zároveň také nejméně zdobný
 • jakožto hřmotný a těžký náležel mužům, válečníkům – v tomto stylu jsou stavěny např. chrámy boha Dia, ale také Palas Athény (Athénská akropole), bohyně války
 • u chrámových staveb postavených v dórském řádu je výrazná jejich mohutnost, která je dána:
  • silnými sloupy stojícími přímo na podezdívce (vyrůstají jakoby ze země)
  • tělo sloupu (tzv. dřík) je zdobeno kolmými, širokými a mělkými žlábky
  • sloup je nahoře zakončen prostou hlavicí připomínající bochník chleba – ta se skládá z okrouhlé podložky (echinus) a čtvercové desky (abakus)
  • nad hlavicemi je trám zdobený vlysem, který je složen ze střídavě položených obdélníkových desek – triglyfů se žlábkovým ornamentem a reliéfně zdobenými metopami
 • dórský řád vychází z původních dřevěných staveb – jeho nejstaršími doklady na řecké pevnině jsou zbytky Heřina chrámu v Olympiisedm stojících sloupů Apollónova chrámu v Korintu
IÓNSKÝ
 • typický především pro řecké obce v maloasijské oblasti
 • iónského řádu se používalo pro chrámy ženských božstev
 • štíhlejší tělo sloupu je bohatě kanelováno, tzn. bohatě zdobeno úzkými a dlouhými žlábky
 • tělo sloupu stojí na patce a jeho hlavice je zakončena dvěma volutami (spirálovitými závity)
 • Vlys nad nimi má na rozdíl od dórského řádu souvislou reliéfní výzdobu – pro iónské stavby je typická velká zdobnost
 • patrně nejkrásnějším iónským chrámem byl Artemidin chrám v Efesu, jeden ze sedmi divů světa
KORINTSKÝ 
 • tento řád vzniká vývojem iónského řádu až kolem 400 př. Kr.
 • jeho hlavici zakončuje šest reliéfní akantů (listů bodláku známého jako paznehtík) – jednotlivé listy jsou zakončeny v podobě voluty
 • za vynálezce korintské hlavice je považován sochař Kallimachos, který na dětském hrobu uviděl košík s hračkami, který prorostl třemi řadami listů bodláku a to ho inspirovalo k vytesání hlavice
 • nově se někdy objevuje motiv tzv. píšťal – ve spodní třetině sloupu jsou do drážek kanelování vytesány hůlky
Slovník pojmů
 • triglyf (řecky tresi – tři + glyptó – vydlabávám) – hranolové kamenné bloky se třemi svislými výžlabky
 • metopa (řecky metópé – čelo, průčelí) – součást vlysu
  • čtvercová nebo obdélníková deska z kamene, bohatě zdobená náboženskými a historickými výjevy
 • voluta (latinsky volutus – svinutý) – spirálový motiv různých soustav výzdoby (především součástí hlavic)

 

Použité produkty

Sada 5 retro gelových per, různé varianty

159.00 

Owlee Schoolbook - Elegant Pink

449.00 

Kuličkové pero UNI Jetstream - 0.5/0,38 mm

75.00 

Další zápisky