Právní vědomí

 • je odrazem pozitivního práva a zároveň generátorem jeho změn
 • existují různé roviny právního vědomí:
  1. De lege lata (= z hlediska platného zákona)
   • určuje, co má být po platném právu, co je v souladu s právem a co je protiprávní
   • odpovídá mu postup, který spočívá v dodržování právních norem pozitivního práva nebo je mu adekvátní vědomí jejich porušování
   • jde o představy či znalosti pozitivního práva
  2. De lege ferenda (= z hlediska možné změny zákona)
   • spočívá v hodnocení pozitivního práva z hledisek jeho správnosti a spravedlnosti
   • mohou z toho vycházet představy o možných změnách v zákonech, právních předpisech a pramenech práva
 • Právní vědomí se dělí na individuální a skupinové
 • Zahrnuje vždy jak rovinu de lege lata, která vychází především z míry znalostí platného práva, tak i rovinu de lege ferenda, která je založená na jeho hodnocení
 • Veřejné mínění = aktuální stav individuálních, popř. skupinových vědomí, který je zjistitelný standardními prostředky jeho výzkumu
 • Společensky relevantní právní vědomí nemusí být shodné s veřejným míněním, ale rovněž není totožné s pojmem objektivní pozitivní právo

Pojem právo

 • nelze snadno popsat → multidimenzionální fenoménmusí být zkoumán ve více rovinách
 • jedná se o polysémní výraz
 • právo může být zkoumáno:
  • v rovině normativní jako specifický systém pravidel regulujících chování lidí
  • v rovině sociální jako systém společenských vztahů determinujících obsah těchto pravidel a zároveň výsledek normativní regulace
  • v rovině axiologické jako prostředek pro prosazování a naplňování hodnot, které jsou předmětem právní úpravy
  • v rovině mocenské jako prostředek realizace státní a mezinárodní politiky
  • v rovině informační jako nositel informací pro adresáty norem

Kategorie:

Použité produkty

Gelové pero Pentel EnerGel 0.5mm, černé

78.00 

Sada 6 washi pásek, různé varianty

99.00 

Další zápisky