Latinské právní citáty


Lex de futuro, iudex de praeterito
= zákon (rozhoduje) o budoucím, soudce o minulém

Legis interpretatio legis vim obstinet
= výklad zákona nabírá sílu zákona
rozsudek má stejnou váhu jako zákon, podle kterého se soudilo

Malum alienum cave gudium facias tuum
= chraň se mít radost z cizího neštěstí

Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur
= s větším úsilím se peníze udrží než získají

Male facere qui vult, numquam non causam invenit
= kdo chce zlo působit, vždy nachází důvod

podobné jako: kdo chce psa být, hůl si vždy najde
Minatur innocentibus, qui parcit nocentibus
= ohrožuje nevinné, kdo šetří viníky
 
Agentes et consentientes pari poena plectentur
= pachatelé a (s nimi) souhlasící se budou trestat stejným trestem
 
Malus usus est abolendus
= špatný zvyk je třeba vykořenit
 
Mutuum date nihil inde sperantes
= půjčku dejte a v nic nedoufejte (nechtějte zisk z úroků)
 
Aequat omnes cinis: impares nascimur, pares morimur
= popel všechny srovnává: nerovní se rodíme, rovní umíráme
 
Causa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate, eventu
= (při vyšetřování je třeba zabývat se) důvodem, osobou, místem, časem, povahou, množstvím, důsledky
 
Cogente necessitate
= pod tlakem nezbytnosti
 
Coram me
= v mé přítomnosti
 
Pacta sunt servanda
= smlouvy mají být dodržovány
→ tento výrok má svůj původ v římském právním systému a považuje se za nejvyšší přirozenou právní normu, od které je odvozeno veškeré právo
 
Nemo iudex in causa sua
= nikdo nesmí být soudcem ve vlastní věci
→ ve sporu mezi dvěma musí vždy rozhodnout nezávislý třetí
 
Neminem leadere
= nikomu neškodit
→ každý by se měl chovat tak, aby nerušil práva jiného
 
Suum cuique trikuere
= dát každému, co jeho jest
základní složka spravedlnosti
 
Ignoratia iuris non excusat
= neznalost zákona neomlouvá
 
Audiatur et altera pars
= je třeba vyslyšet i druhou stranu
základní zásada řízení a rozhodování o každém sporu
– nikdo nesmí být odsouzen, aniž by byl vyslyšen (aniž by mu byla dána možnost obhajoby)
 
Institia nemini neganda
= spravedlnost nemá být nikomu odepřena
 
In dubio mitius
= v pochybnostech mírněji posuzuj
→ při rozhodování má být v pochybnostech vždy rozhodnuto příznivěji pro toho, o kom se rozhoduje
– v trestním právu se tato zásada nazývá in dubio pro reo = v pochybnostech ve prospěch obžalovaného
 
Ne bis in idem
= o téže věci nesmí být dvakrát rozhodováno
zásada právního procesu zabezpečující jistotu, podle níž o věci jednou pravomocně rozhodnuté nesmí být rozhodováno podruhé
 
Nullum crimen, nulla poena, nullus processus criminalis sine lege
= není zločinu, není viny, nestanoví-li tak zákon, a jen podle zákona se může konat trestní řízení
zásada trestního práva zajišťující právní jistotu obviněného

Kategorie: ,

Použité produkty

Gelové pero Pentel EnerGel 0.5mm, černé

78.00 

Sada 6 washi pásek, různé varianty

99.00 

Zvýrazňovače Zebra Mildliner sada 5ks - Cool&Refined

280.00 

Další zápisky